.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De Opdrachtgever/Klant = Koning.

Service. Vanzelfsprekend.

Specialisme. Onze corebusiness.

Verfrissend. En een beetje anders.

Met `de leverancier ́ wordt bedoeld: The Marketing Factory, gevestigd te Maastricht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Met `de opdrachtgever ́ wordt bedoeld de zakelijke klant die (mede) een product of dienst afneemt van The Marketing Factory, of de intentie heeft dit te doen.

Met ‘zakelijke klant’wordt bedoeld iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met de leverancier aangaat dan wel aan wie aan de leverancier een aanbieding doet.

Overeenkomst of opdracht: onder overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de leverancier zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 
Je kunt ons zo bereiken:
Mailen: mail@the-marketing-factory.nl
Schrijven: Raadhuisplein 9, 6267CW Cadier en Keer
Vrienden worden: Facebook
Netwerken: Linkedin
Inspireren: Instagram
 
 
ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen THE MARKETING FACTORY en de opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2 Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van de leverancier voor.
 
Artikel 4. OFFERTES
1 Op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door THE MARKETING FACTORY een offerte gemaakt.
2 De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de betreffende opdracht heeft verstrekt.
3 Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij expliciet anders vermeld.
 
ARTIKEL 5. TARIEVEN
1 Voor de dienstverlening door de leverancier zullen de gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de leverancier schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Leverancier heeft het recht het (uur)tarief periodiek te wijzigen.
3 Eventuele reiskosten en andere opdrachtgebonden kosten kunnen afzonderlijk worden berekend, voorzover deze niet zijn ingbegrepen. Deze staan dan als zodanig vermeld in de offerte.
4 Alle door THE MARKETING FACTORY opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 

ARTIKEL 6. OPDRACHTEN

1 Leverancier is bevoegd om derden te betrekken bij het uitvoeren van een opdracht, indien dit is vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
2 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de leverancier, niet tot een resultaatsverplichting. Leverancier zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
3 De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
4 Aangezien alle diensten waartoe de consument opdracht kan geven aan THE MARKETING FACTORY op maat worden gemaakt op grond van informatie en instructies die consument zelf aan THE MARKETING FACTORY doorgeeft (via de website of via een persoonlijk of telefonisch gesprek), is het wettelijke herroepingrecht voor de diensten van THE MARKETING FACTORY uitgesloten ingevolge artikel 7:46d lid 4 sub b onderdeel 1 Burgerlijk Wetboek. De mogelijkheid van ontbinding overeenkomstig artikelen 7:46d lid 1 en 7:46e Burgerlijk Wetboek is aldus niet van toepassing.
5. Een akkoord via de e-mail is een officieel opdracht bevestiging en gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden.
 
 
ARTIKEL 7. AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
1 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd.
2 Binnen een termijn van zeven (7) dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever THE MARKETING FACTORY hierover te berichten.
3 Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 
 
ARTIKEL 8. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT: MEERWERK
1 Wanneer leverancier en opdrachtgever tussentijds overeenkomen om de werkwijze of de omvang van de opdracht aan te passen, aanvaardt de opdrachtgever de hieruit voortvloeiende veranderingen in de planning en kostenraming. De gevolgen van de veranderingen worden door THE MARKETING FACTORY zo snel mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.
2 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal THE MARKETING FACTORY de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 
ARTIKEL 9. BETALING
1 Alle door THE MARKETING FACTORY opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
2 Projecten worden altijd 50 % vooraf gefactureerd en 50 % bij oplevering.
3 Tenzij tussen de opdrachtgever en leverancier schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van de leverancier te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum en bij drukwerk leveringen (7) dagen na factuurdatum. Indien de betaling van de factuur niet binnen deze termijn plaatsvindt, zijn wij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de staffel ‘normering buitengerechtelijke incassokosten’ in rekening te brengen.
4 De opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of schorting beroepen.
5 Leverancier is bevoegd zijn verbintenis tot afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de opdracht zijn voldaan.
6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
8 Opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
9 Alle kosten die THE MARKETING FACTORY moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van opdrachtgever.
 
ARTIKEL 10. ANNULERING VAN DE OPDRACHT

Indien opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever gehouden aan aan ons alle met
het oog op de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Dit is niet mogelijk bij het adviesprogramma of online training: Van een business naar een merk. Zie artikel 15 en 16 hiervoor.

Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden.
Buiten de door ons gemaakte kosten zal bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door opdrachtgever tevens verschuldigd zijn een vergoeding wegens winstderving en overige uit de annulering voor ons voortvloeiende schade. Dit is tenminste 50 % van het gehele project

 
ARTIKEL 11. OVERLIJDEN VAN DE OPDRACHTGEVER
In geval van het overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden, onder algemene titel.
 
 
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
1 Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2 THE MARKETING FACTORY is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst‐ of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuligde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die THE MARKETING FACTORY bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door de leverancier bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
3 Indien er voor THE MARKETING FACTORY op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door de leverancier, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde, met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4 Schade waarvoor de leverancier op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gegeven aan THE MARKETING FACTORY, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
5 THE MARKETING FACTORY is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat THE MARKETING FACTORY is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
6 THE MARKETING FACTORY is nooit aansprakelijk in geval van overmacht.
 
ARTIKEL 13. VERTROUWELIJKHEID
1 De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.
2 Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.
3 De leverancier zal maatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie, op papier of in een elektronisch bestand, in handen van derden komt.
 

ARTIKEL 14. DEELNAME AAN ADVIESPROGRAMMA’S OF TRAININGEN

1 TMF biedt een advies programma : Van Business naar een Merk.

2 Je kunt zowel als als particulier als bedrijf deelnemen aan het programma.

3 Tijdens programma’s krijg je een werkboek en bijhorende video(s). Daarnaast helpt Kim bij de uitvoer van de opdrachten.

4 TMF kan niet garanderen dat het volgen van TMF programma’s ervoor zorgen dat je succesvolle veranderingen ondergaat daar dit sterk afhankelijk is van het zelf toepassen van de aangereikte coaching. Wel zal Kim zich, inspannen om alle handvatten te bieden om met succes haar programma’s te volgen en af te ronden. TMF adviseert alle deelnemers voldoende tijd te reserveren om de theorie te bestuderen en de opdrachten te maken om optimaal resultaat te bereiken.

ARTIKEL 15 BETALING ADVIESPROGRAMMA’S

1 Betaling is altijd in één keer via waarbij je kan betalen via bankoverschrijving. 

2 De leverancier kan derhalve in het geval het downloaden van de digitale inhoud is gestart of ingelogd is vis TMF Academy, de overeenkomst niet meer ontbinden.

3 Bij het Adviestraject heeft de leverancier een bedenktermijn van 14 dagen. Na dit termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan een TMF programma te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 
ARTIKEL 16. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Het auteursrecht van door ons ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, illustraties, websites, logo’s, huisstijlen, geschriften, foto’s/dia’s en andere boodschapdragers blijft te allen tijde bij ons berusten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom ­waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening­ of modelrecht en auteursrecht­ op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt.

3 De ontwerper heeft te allen tijden het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht ­op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze­ te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper
tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, websites, logo, huisstijlen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 17. GEBRUIK VAN RESULTAAT

1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeen­ komst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voort­ vloeit of anders overeengekomen.

2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is over­eengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de over­eenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; b. indien de opdracht voor­tijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 14.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

6 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaron­der begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

ARTIKEL 18. KLACHTEN
1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de opdrachtgever bij THE MARKETING FACTORY schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak. De leverancier zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn.
2 THE MARKETING FACTORY zal zich inspannen om, een in overeenstemming met het vorige lid ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk af te handelen.
3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsverplichtingen, van de opdrachtgever onverlet.
4 Indien de klacht door THE MARKETING FACTORY gegrond wordt bevonden, is de leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijkheden te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te opdrachtgevers keuze, zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 
 
ARTIKEL 19 TOEPASSELIJK RECHT 
Op de rechtsverhouding tussen de leverancier en de opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de leverancier en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.
 
ARTIKEL 20 KENNISNEMING ALGEMENE VOORWAARDEN
1 Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van een september tweeduizenddertien (01‐09‐2013) en liggen ter inzage ten kantore van de leverancier.
2 Deze algemene voorwaarden worden met de offerte of opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever gestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan opdrachtgever toegezonden.
3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van de leverancier www.the-marketing-factory.nl
× Hoe kan ik je helpen?

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten